ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ WWW.CLICK-ME.GR


1 ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1 Γενικά ζητήματα

Επιλέγοντας το εικονίδιο «Αποδοχή όρων χρήσης» που εμφανίζεται κατά τη διαδικασία αγοράς συνδρομής στο www.click-me.gr, δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε με τους πιο κάτω αναλυτικά εκτιθέμενους όρους (εφεξής «Σύμβαση»), οι οποίοι διέπουν την από μέρους σας, ως Συνδρομητή, πρόσβαση και χρήση του www.click-me.gr, όπως αυτό παρέχεται  μέσω του δικτυακού τόπου www.click-me.gr.

Δεδομένου ότι η σύναψη της Σύμβασης πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, η ομάδα διαχείρισης του www.click-me.gr και ιδιοκτήτρια του ιστότοπου www.click-me.gr,  σας παρέχει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στους όρους της σύμβασης σε ηλεκτρονικά αποθηκεύσιμη και εκτυπώσιμη μορφή, πριν από τη δέσμευσή σας. Αν δεν συμφωνείτε με τους κατωτέρω όρους, παρακαλείσθε να διακόψετε τη διαδικασία αγοράς συνδρομής στο www.click-me.gr . Η πρόσβαση και χρήση του www.click-me.gr τεκμαίρει την από μέρους σας αποδοχή όλων των όρων της Σύμβασης.

1.2 Ορισμοί 

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο κείμενο της Σύμβασης, όλες οι λέξεις ή εκφράσεις, των οποίων το πρώτο γράμμα, αναγράφεται με κεφαλαίους χαρακτήρες θα έχουν την έννοια που περιγράφεται κατωτέρω :

«Δεδομένα» νοούνται όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων κειμένου, ήχου, βίντεο ή εικόνας, που εμφανίζονται στο διαδικτυακό χώρο www.click-me.gr συμπεριλαμβανομένων αυτών που τυχόν αποστέλλει ή αποθηκεύει ο χρήστης ή ο Συνδρομητής στο www.click-me.gr ή που υφίστανται επεξεργασία με χρήση των λειτουργιών του www.click-me.gr.

«Μηνιαία Συνδρομή» σημαίνει το ποσό που ο Συνδρομητής υποχρεούται να προκαταβάλλει ως αντάλλαγμα για τη Συνδρομή για 1 μήνα.

«Τριμηνιαία Συνδρομή» σημαίνει το ποσό που ο Συνδρομητής υποχρεούται να προκαταβάλλει ως αντάλλαγμα για τη Συνδρομή για 3 μήνες.

«Εξαμηνιαία Συνδρομή» σημαίνει το ποσό που ο Συνδρομητής υποχρεούται να προκαταβάλλει ως αντάλλαγμα για τη Συνδρομή για 6 μήνες.

«Ετήσια Συνδρομή» σημαίνει το ποσό που ο Συνδρομητής υποχρεούται να προκαταβάλλει ως αντάλλαγμα για τη Συνδρομή για 1 έτος.

«Συνδρομή» είναι το δικαίωμα χρήσης και πρόσβασης του www.click-me.gr και των υπηρεσιών αυτού, για την επιλεγμένη χρονική διάρκεια.

«Συνδρομητής» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο αγοράζει Συνδρομή αποδεχόμενο τους όρους της Σύμβασης.

«Www.click-me.gr» σημαίνει ένας διαδικτυακός τόπος ο οποίος αποτελείται από ένα σύνολο συνδεδεμένων διαδικτυακών σελίδων, που  παρέχει στο Συνδρομητή πρόσβαση σε εκπαιδευτικά κείμενα, φύλλα εργασιών, δραστηριότητες και άλλα κείμενα και εργασίες  που αναρτά η Ομάδα Διαχείρισης.

Ο ιστότοπος www.click-me.gr έχει δημιουργηθεί το 2011 και ανήκει μόνο στην διαχειριστική του ομάδα, η οποία συμπεριλαμβάνει εκπαιδευτικούς Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και Καθηγητές Ξένων Γλωσσών.

2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

2.1 Παραχωρουμενο Δικαίωμα Χρήσης

Ο Συνδρομητής αποκτά ένα μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο, δικαίωμα πρόσβασης στον ιστότοπο και στις ιστοσελίδες του  www.click-me.gr με σκοπό τη χρήση των επιμέρους λειτουργιών του υπό τον όρο και την προϋπόθεση ότι ο Συνδρομητής (α) καταβάλλει προσηκόντως το ποσό της Συνδρομής και (β) συμμορφώνεται με όλους τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Τα πνευματικά δικαιώματα των πληροφοριών, λογισμικών και τεχνολογιών που υποστηρίζουν τη λειτουργία του www.click-me.gr παραμένουν πάντοτε στην κυριότητα της Ομάδας Διαχείρισής του και δεν μεταβιβάζονται ούτε  παραχωρούνται στο Συνδρομητή καθ’ οιονδήποτε τρόπο έμμεσα ή άμεσα άδεια χρήσεως αυτών, ούτε ο Συνδρομητής αποκτά οιοδήποτε δικαίωμα επ’ αυτών.

2.2 Περιορισμοί Χρήσης – Υποχρεώσεις του Συνδρομητή

Ο Συνδρομητής κατά την πρόσβαση και χρήση του www.click-me.gr οφείλει να συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τα χρηστά ήθη και να απέχει από κάθε παράνομη ή καταχρηστική συμπεριφορά.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται ρητά κάθε χρήση του www.click-me.gr

 • με τρόπο ο οποίος απαγορεύεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή ο οποίος συνεπάγεται παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων,
 • για την απόπειρα απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε οποιαδήποτε δεδομένα, λογαριασμούς ή δίκτυα με οποιοδήποτε μέσο,
 • για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τρίτων άνευ συγκατάθεσης από μέρους τους,
 • με τρόπο που επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάζει δυσμενώς ή παρεμποδίζει τη χρήση του www.click-me.gr από τρίτους.

Ο Συνδρομητής κατά την πρόσβαση και χρήση του www.click-me.gr δεν δικαιούται να:

 • παραχωρήσει, άμεσα ή έμμεσα μεταβιβάσει, εκχωρήσει με ή χωρίς αντάλλαγμα, την πρόσβαση ή/και τη χρήση του www.click-me.gr σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
 • αντιγράψει, τροποποιήσει, δημιουργήσει παράγωγο έργο από τα ήδη αναρτημένα στον ιστότοπο  www.click-me.gr,
 • να παρέμβει ή να επέμβει στην ένδειξη “COPYRIGHT WWW.CLICK-ME.GR” ή το χαρακτηριστικό πορτοκαλί λογότυπο του www.click-me.gr,

Ο Συνδρομητής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι απαιτήσεων σε βάρος αυτού ή του www.click-me.gr που ενδέχεται να προκύψουν από: (1) παραβίαση των όρων της σύμβασης από τον ίδιο ή τους προστηθέντες του (2) οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση τρίτου ως αποτέλεσμα παράνομης χρήσης του www.click-me.gr εκ μέρους του Συνδρομητή, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: παραβίαση πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων, προσβολή προσωπικών δεδομένων, παραβίαση συμφώνου συμμετοχής.

 

Τέλος, ο Συνδρομητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη δημοσιοποιεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, linkedin, κλπ) τους διαλόγους και γενικώς την επικοινωνία μεταξύ αυτού και του www.click-me.gr.

2.3 Απαιτούμενη Υποδομή

Η χρήση του www.click-me.gr από το Συνδρομητή προϋποθέτει την εκ μέρους του Συνδρομητή χρήση browser ο οποίος είναι συμβατός με το www.click-me.gr.

3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η σύμβαση και το παραχωρούμενο δικαίωμα πρόσβασης στο www.click-me.gr τίθεται σε ισχύ με την ολοκλήρωση της Αγοράς Συνδρομής, και την αποδοχή των όρων της Σύμβασης από το Συνδρομητή και, με την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω στο άρθρο 12 της Σύμβασης, ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ο Συνδρομητής καταβάλλει το ποσό της Συνδρομής και λήγει αυτόματα με την παρέλευση της τελευταίας ημέρας του που αφορούσε η τελευταία καταβληθείσα Συνδρομή, σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν ανανεώσει την Συνδρομή του μετά το τέλος αυτής.

4 ΕΓΓΡΑΦΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

4.1 Ρύθμιση Πρόσβασης

Η πρόσβαση στo www.click-me.gr προϋποθέτει την αποδοχή των όρων της Σύμβασης από το Συνδρομητή και την Αγορά Συνδρομής, με την καταχώρηση μεταξύ άλλων, e-mail. Ο Συνδρομητής έχει την ευθύνη της διατήρησης της μυστικότητας του συνθηματικού που χρησιμοποιεί για την πρόσβαση και χρήση του www.click-me.gr.

4.2 Χρήση της Συνδρομής

Ο Συνδρομητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη της χρήσης της Συνδρομής του ευθυνόμενος για όποια εγγραφή/πράξη γίνει κατά τη χρήση του www.click-me.gr με χρήση του συνθηματικού του. Η Ομάδα Διαχείρισης δεν έχει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημία που ήθελε τυχόν προκληθεί στο Συνδρομητή από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Συνδρομής του. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να ενημερώνει την Ομάδα Διαχείρισης με αποστολή σχετικού ενημερωτικού email στο [email protected] σε περίπτωση που διαπιστώσει περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της Συνδρομής και του συνθηματικού του ή οιοδήποτε άλλο περιστατικό παραβίασης ασφάλειας.

4.3 Διακοπή της Συνδρομής

Ο Συνδρομητής φέρει την ευθύνη της διακοπής της Συνδρομής του. Η Ομάδα Διαχείρισης  δεν έχει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημία που ήθελε τυχόν προκληθεί στον Συνδρομητή από την διακοπή της Συνδρομής του από τον ίδιο ή από τρίτον. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να ενημερώνει την Ομάδα Διαχείρισης  σε περίπτωση που διαπιστώσει περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης διακοπής της Συνδρομήςτου.  

Διακοπή της Συνδρομήςεπέρχεται και στις περιπτώσεις του άρθρου 12 (βλ. κατωτέρω).

4.4 Διαγραφή της Συνδρομής

Η παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία διακοπής ή μη ανανέωσης της Συνδρομής, συνεπάγεται την αυτόματη διαγραφή των Δεδομένων του Συνδρομητή.

4.5 Ενημερωτικά μηνύματα

Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει ότι η Ομάδα Διαχείρισης  έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να αποστέλλει στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχει δηλώσει κατά την αγορά της Συνδρομής του ενημερωτικά μηνύματα σχετικά με θέματα που αφορούν το www.click-me.gr και τις λειτουργίες του, ήτοι για νέο εκπαιδευτικό υλικό και φύλλα εργασιών που αναρτώνται. Ο Συνδρομητής δικαιούται να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τη λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων αφορούντων τρίτες επιχειρήσεις ή φορείς, των οποίων ενδεχομένως η Ομάδα Διαχείρισης μπορεί να αποφασίσει να διαφημίσει προϊόντα και υπηρεσίες που κρίνει ότι προωθούν τους σκοπούς του www.click-me.gr. Η δήλωση αυτή θα γίνεται κατά τους κανόνες του GDPR στη σχετική ιστοσελίδα του www.click-me.gr που θα φαίνεται η σύμβαση GDPR της οποίας η αποδοχή θα προηγείται της ηλεκτρονικής υπογραφής της παρούσας σύμβασης.


5 ΔΕΔΟΜΕΝΑ

5.1 Δεδομένα του Συνδρομητή

Τα Δεδομένα που καταχωρούνται από το Συνδρομητή στο www.click-me.gr με την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω στο άρθρο 12 της παρούσας σύμβασης, και εφ’ όσον δεν έχει ζητηθεί από αυτόν να διαγραφούν πριν την διακοπή της Συνδρομήςτου εξακολουθούν να είναι προσβάσιμα από αυτόν για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία διακοπής της Συνδρομής του.

5.2 Ευθύνη του Συνδρομητή– Αποθήκευση – Διαγραφή Δεδομένων

Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα Δεδομένα και τις πληροφορίες που καταχωρεί στο www.click-me.gr, συμπεριλαμβανομένης και της ορθότητας και πληρότητας κάθε στοιχείου που καταχωρεί. Η Ομάδα Διαχείρισης δεν φέρει ευθύνη για τυχόν διαγραφή των Δεδομένων του Συνδρομητή. Σε περίπτωση διακοπής της Συνδρομής, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4.3 της Σύμβασης, τότε όλα τα Δεδομένα και οι πληροφορίες του Συνδρομητή θα διαγράφονται αυτόματα μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία διακοπής της Συνδρομήςκατά τα οριζόμενα ανωτέρω στο άρθρο 4.4. της Σύμβασης. Η Ομάδα Διαχείρισης μετά από καταγγελία της Σύμβασης διαγράφει τυχόν Δεδομένα που είχαν αποθηκευτεί στο www.click-me.gr μέσα στις επόμενες 7  εργάσιμες ημέρες από την καταγγελία της Σύμβασης.

6 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Ομάδα Διαχείρισης εφαρμόζει τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας  SSL Encyption  για να συμβάλει στην ασφάλεια από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο ή χρήση του www.click-me.gr. Η Ομάδα Διαχείρισης δεν εγγυάται την επιτυχία των εν λόγω τεχνολογιών και διαδικασιών και δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας στο Συνδρομητή λόγω απώλειας, αλλοίωσης, καταστροφής των Δεδομένων που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Ομάδα Διαχείρισης,  ή που οφείλεται σε λάθη ή αστοχίες των συστημάτων ασφαλείας ή σε κακόβουλη ενέργεια τρίτων. Ο Συνδρομητής φέρει αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια, την προστασία και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των Δεδομένων του, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων, λογισμικού ή υπηρεσιών που χρησιμοποιεί σε σχέση με τo www.click-me.gr.

7 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Συνδρομητή διέπεται από τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και ευρωπαϊκού Δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της Ομάδα Διαχείρισης για τη διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Συνδρομητή («Προσωπικά Δεδομένα») είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο  www.click-me.gr. Η Ομάδα Διαχείρισης  διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η πρόσβαση και χρήση του www.click-me.gr από αυτόν συνεπάγεται ότι ο Συνδρομητής αποδέχεται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις των όρων της εκάστοτε ισχύουσας πολιτικής της Ομάδα Διαχείρισης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Συνδρομητή.

8 COOKIES

To www.click-me.gr χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του Συνδρομητή κατά την πρόσβαση και χρήση. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του Συνδρομητή και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του Συνδρομητή σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες που υποστηρίζουν τη λειτουργία του www.click-me.gr. Ο Συνδρομητής μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες σελίδες του δικτυακού τόπου που υποστηρίζει τη λειτουργία του www.click-me.gr  είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε οιαδήποτε περίπτωση. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του ενδέχεται να μην μπορεί να έχει πρόσβαση στο www.click-me.gr ή σε επιμέρους λειτουργίες του. Για παράδειγμα, μπορεί να αντιμετωπίσετε δυσκολίες σύνδεσης ή πραγματοποίησης ηλεκτρονικών αγορών.

Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων των cookies για το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε από την παρακάτω λίστα:

 • https://www.google.com/intl/el/policies/technologies/managing/
 • http://support.mozilla.com/el-gr/kb/Cookies#w_cookie-settings
 • http://windows.microsoft.com/el-gr/windows-vista/Block-or-allow-cookies
 • http://www.apple.com/safari/features.html#security

Μέσω της χρήσης cookies ενδεχομένως θα συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα όπως, ενδεικτικά:

 • τη διεύθυνση IP σας,
 • το αναγνωριστικό cookie σας,
 • το πρόγραμμα περιήγησής σας,
 • την τοποθεσία σας,
 • τις σελίδες που επισκέπτεστε στο www.click-me.gr


9 ΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Το www.click-me.gr ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς τοποθεσίες τρίτων. Η Ομάδα Διαχείρισης δεν ευθύνεται σε οιαδήποτε περίπτωση για το περιεχόμενο/υπηρεσίες άλλων ιστοτόπων (websites), των οποίων οι δεσμοί (hyperlinks) ή οι διαφημίσεις αναρτώνται στο δικτυακό τόπο που υποστηρίζει τη λειτουργία του www.click-me.gr, δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν προκληθεί εκ της χρήσεώς τους, καθώς ο Συνδρομητής αποκτά πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστική ευθύνη. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση άλλων ιστοτόπων στους οποίους παραπέμπει ο δικτυακός τόπος  www.click-me.gr  ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου ο Συνδρομητής οφείλει να απευθύνεται

Το www.click-me.gr ενδέχεται να παρέχει τη δυνατότητα προβολής δυναμικού περιεχομένου από άλλους δικτυακούς τόπους. H Ομάδα Διαχείρισης ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο τρίτων δικτυακών τόπων, που τυχόν προβάλλεται μέσω του δικτυακού τόπου www.click-me.gr, σε περίπτωση που ο Συνδρομητής επιλέξει να χρησιμοποιήσει τυχόν παρεχόμενες από το www.click-me.gr υπηρεσίες προβολής δυναμικού περιεχομένου.

10 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η Ομάδα Διαχείρισης παρέχει το www.click-me.gr «ως έχει». Οποιοδήποτε τυχόν δυσμενές ενδεχόμενο όσον αφορά την ποιότητα, την απόδοση, τη διαθεσιμότητα των δεδομένων από το www.click-me.gr δεν βαρύνει την Ομάδα Διαχείρισης. Η Ομάδα Διαχείρισης δεν κάνει καμία δήλωση και δεν παρέχει καμία εγγύηση για τo www.click-me.gr. Η Ομάδα Διαχείρισης αποποιείται οποιωνδήποτε δηλώσεων ή εγγυήσεων, ρητών, σιωπηρών, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά : δηλώσεων ή εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ανταπόκρισης σε συγκεκριμένες ιδιότητες η προδιαγραφές, ποιότητας κατασκευής, ακριβείας, επάρκειας, δηλώσεων ή εγγυήσεων ότι η πρόσβαση ή η χρήση του www.click-me.gr θα πραγματοποιείται ως περιγράφεται, θα είναι αδιάλειπτη, ελεύθερη σφαλμάτων ή ότι η χρήση του www.click-me.gr θα είναι αξιόπιστη και ακριβής, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, της αποθήκευσης, ανάγνωσης, ενημέρωσης ή διαγραφής των Δεδομένων.

11 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η ευθύνη της Ομάδα Διαχείρισης για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση που απορρέει ή συνδέεται με την παρούσα περιορίζεται στο συνολικό ποσό που ο Συνδρομητής έχει καταβάλει ως Συνδρομή. Περαιτέρω η Ομάδα Διαχείρισης δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη για την αποκατάσταση τυχόν αποθετικής ζημίας που ήθελε τυχόν προκληθεί στο Συνδρομητή εξαιτίας ή εξ’ αφορμής της χρήσης του www.click-me.gr, ακόμη και αν είχε ειδοποιηθεί από το Συνδρομητή για το ενδεχόμενο πρόκλησης τέτοιας ζημιάς ή μπορούσε να προβλέψει το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιάς.

12 ΔΙΑΚΟΠΗ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Η Ομάδα Διαχείρισης ενδέχεται να διακόψει/αποσύρει ορισμένες από τις λειτουργίες του www.click-me.gr. Στην περίπτωση αυτή η Ομάδα Διαχείρισης θα ενημερώσει σχετικά προς τούτο το Συνδρομητή τουλάχιστον (30) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία διακοπής/απόσυρσης.

Η Ομάδα Διαχείρισης έχει τη δυνατότητα αζημίως να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση και να διακόψει την πρόσβαση του Συνδρομητή στο www.click-me.gr ανά πάσα στιγμή με ή χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση που ο Συνδρομητής παραβιάζει τους όρους της σύμβασης, εις οποία περίπτωση η Ομάδα Διαχείρισης διατηρεί όλα τα νόμιμα δικαιώματά της έναντι του Συνδρομητή.

13 ΣΥΝΔΡΟΜΗ – ΧΡΕΩΣΗ

13.1 Συνδρομή

Η εκ μέρους του Συνδρομητή χρήση του www.click-me.gr Χωρίς Διαφημίσεις προϋποθέτει την προκαταβολή Συνδρομής. Η πληρωμή της Συνδρομής πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στην παράγραφο 13.2. της Σύμβασης.

Σε περίπτωση μεταβολής του ύψους της Ετήσιας Συνδρομής η Ομάδα Διαχείρισης θα γνωστοποιήσει τη σχετική μεταβολή δια της δημοσιεύσεως της επικείμενης μεταβολής στο δικτυακό τόπο του www.click-me.gr  τουλάχιστον (30) ημερολογιακές ημέρες πριν την αλλαγή. Το νέο ποσό συνδρομής θα ισχύει για τον Συνδρομητή εάν και εφόσον ανανεώσει την συνδρομή του μετά το τέλος αυτής. 

13.2 Χρέωση - Τρόπος Πληρωμής

Η χρέωση της Συνδρομής καθώς και η αγορά λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω των τρόπων πληρωμής που αναγράφονται στο αντίστοιχο τμήμα του www.click-me.gr. Ο Συνδρομητής δεν δύναται να ζητήσει από την Ομάδα Διαχείρισης η χρέωση της Συνδρομής και η πληρωμή της να γίνονται με οιονδήποτε άλλο τρόπο.

13.3 Αύξηση συνδρομής

Δεν ζητείται αύξηση συνδρομής από μέλος που έχει ήδη πληρώσει τη συνδρομή του για όσο διάστημα αυτή ισχύει. Για παράδειγμα, για εξαμηνιαία συνδρομή που πληρώθηκε στις 01-01-2023 δεν μπορεί να ζητηθεί αύξηση παρά μόνο μετά τη λήξη της συνδρομής, την 01-07-2023. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας για επιβολή αυξήσεων στο ύψος των συνδρομών.


14 ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ HOSTING 

Εάν προκύψει διάστημα που δεν φορτώνει ο ιστότοπος www.click-me.gr  (downtime), από λίγα δευτερόλεπτα έως και ώρες ή ημέρες, η Ομάδα Διαχείρισης δε φέρει την ευθύνη, αν το πρόβλημα έγκειται στο τηλεφωνικό δίκτυο και το hardware των υποδομών της εταιρίας Hosting.  Σε αυτή την περίπτωση, οι συνδρομητές θα ενημερωθούν μέσω του λογαριασμού μας στο Facebook για την πιθανή αποκατάσταση της βλάβης, μόνο εάν το downtime αριθμεί πάνω από 48 ώρες.15 ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Όλα τα προϊόντα που παρέχει το www.click-me.gr είναι ψηφιακά και η μορφή της Συνδρομής τους ορίζεται ως  υπηρεσία. Δεν είναι εφικτή η ακύρωση της υπηρεσίας συνδρομής, επομένως δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε ακύρωση, αντικατάσταση ή επιστροφή της Συνδρομής με οποιονδήποτε τρόπο.

 


© ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [Ν. 2121/1993 & 4481/2017]
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΟΥ | ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ LINK ΠΡΟΣ ΤΟ WWW.CLICK-ME.GR | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Σου άρεσε το άρθρο;  Μοιράσου το με τους φίλους σου!